Saturday, January 2, 2010

Pengurusan Dokumen Terperingkat : Penyediaan Dokumen

Oleh Khairul Izzuan Ahmad

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani

Dokumen terperingkat dapat dintayakan sebagai Dokumen atau surat rasmi yang dikelaskan kepada Rahsia, Sulit dan Terhad. Semua pegawai jabatan perlulah mematuhi prosedur dalam menyediakan dokumen atau surat terperingkat yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, Dokumen tersebut hendaklah ditetentukan taraf keselamatan terlebih dahulu sama ada rahsia besar, rahsia, sulit atau terhad sebelum dokumen tersebut disediakan.

Kedua, Sekiranya dokumen tersebut boleh dikategorikan sebagai dokumen terperingkat, dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia untuk tujuan pengkelasan. Walau bagaimanapun jika dokumen tersebut telah ditentukan taraf keselamatannya di atas arahan yang telah diberikan atau berdasarkan fail yang digunakan, pengkelasan tidak perlu dilakukan.

Ketiga, Semua draf dan salinan yang tidak diperlukan hendaklah seboleh-bolehnya menepati jumlah yang diperlukan sahaja.

Akhir sekali, Pegawai atau staf yang mengendalikan dokumen dalam kategori rahsia besar dan rahsia hendaklah telah lulus tapisan keselamatan halus dan bagi pegawai atau staf yang mengendalikan kategori sulit, hendaklah telah lulus tapisan keselamatn kasar.


Sumber
Dasar Pengurusan Rekod Terperingkat Perpustakaan Negara Malaysia

No comments:

Post a Comment