Saturday, August 29, 2009

Kepentingan dan kelebihan Genealogy

oleh Khairul Izzuan Bin Ahmad

Genealogy amat penting kepada masyarakat dan juga kepada Negara, disini akan membincangkan mengenai kepentingan dan juga kelebihan Genealogy ini.

Pertama sekali, kepentingan dan juga kelebihan genealogy adalah memastikan susur galur kita dan keluarga dapat dijaga dan dipelihara. Jika dipandang dari sudut Pengurusan rekod itu sendiri, melalui genealogy para pengkaji dapat menyimpan rekod-rekod yang penting bagi kajian mereka. Rekod-rekod seperti gambar, dokumen, surat-menyurat dapat dipelihara dan dijaga untuk kajian generasi akan datang. Oleh itu, genealogy dapat membantu ahli keluarga mengenali satu sama lain dengan lebih mendalam dan juga dapat mengetahui dimana mereka berada dari semasa ke semasa.

Kedua, kepentingan dan kelebihan genealogy ialah memelihara khazanah Negara yang tidak ternilai daripada hilang begitu sahaja. Hal ini amat penting kerana melalui Genealogy, bukan sahaja dokumen-dokumen penting yang mempunyai nilai dapat dijaga dan dipelihara, tetapi fakta-fakta sejarah yang terkandung dapat diambil bagi kepentingan masyarakat dan juga untuk kepentingan Negara itu sendiri. Sebagai contoh, susur galur kesultanan melayu, dengan mengetahui susur galur, para pengkaji sejarah dapat mengetahui siapa yang mula-mula memerintah sesebuah kerajaan dan dapat menjejak dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Negara. Maka, khazanah Negara dapat dipelihara dan juga dapat diwarisi oleh generasi akan datang.

Ketiga, kepentingan dan kelebihan genealogy ialah menambah ilmu kepada masyarakat itu sendiri disamping ilmu sejarah untuk sesebuah keluarga tersebut. Hal ini kerana sejarah dan rekod yang diperolehi daripada kejian genealogy ini, dapat menambah fakta-fakta yang tertinggal dan yang hilang berkaitan dengan sesuatu sejarah yang penting. Maka dengan Genealogy, ilmu pengetahuan dapat ditingkatkan disamping dapat menguatkan lagi sejarah yang wujud sediakala.

Keempat dan terakhir sekali, kepentingan dan kelebihan genealogy ialah dapat membantu para pengkaji mengetahui budaya, sejarah dan kesenian sesebuah masyarakat atau bangsa. Hal ini kerana melalui kajian Genealogy ini, sesuatu budaya dapat diketahui dari mana asal usulnya dan sebab musabab muncul budaya sesuatu bangsa. Maka dengan pengetahuan dan ilmu mengenai asal usul ini, dapat membantu pengkaji lain dalam kajian yang mereka lakukan.

Sebagai kesimpulan mengenai kepentingan dan kelebihan genealogy ini, dapat disimpulkan bahawa, genealogy membnatu mensyarakat dan Negara dalam meastikan kesinambungan ketamdunan sesebuah masyarakat dan Negara disamping dapat mencambahkan ilmu pengetahuan mengenai seseuatu perkara atau peristiwa.

No comments:

Post a Comment